Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Hỗ trợ Ứng dụng Porofessor

Porofessor không xuất hiện trong lựa chọn tướng

  • Bạn có đang chơi trên Garena không? Nếu vậy, Garena không được hỗ trợ, tôi rất tiếc.
  • Bạn đã cài đặt một trong các phần mềm sau trên máy tính của mình chưa: CryptoCSP, ViPNet CSP, ViPNet Local Signature Service? Nếu có, hãy gỡ cài đặt vì chúng có thể là nguyên nhân của vấn đề
  • Kiểm tra cài đặt porofessor và đảm bảo tính năng chọn tướng không bị tắt. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem Porofessor có đang chạy khi chọn tướng hay không
  • Nếu chỉ có một màn hình: đôi khi, vì lý do nào đó, máy tính xác định rằng đang dùng hai màn hình. Nhấn phím tắt Windows+P và đảm bảo chọn tùy chọn đầu tiên (PC Screen Only)
  • Nếu không, hãy gỡ cài đặt Overwolf (trước tiên, đảm bảo rằng bạn thoát Overwolf trên thanh taskbar ẩn cạnh đồng hồ) và sau đó cài đặt lại Porofessor từ https://porofessor.gg/vn/download