Vì thiếu sót của Riot (hệ thống khán giả) ở một số vùng (TR), dữ liệu trận đấu trực tiếp hiện đang không khả dụng trên trang web dành cho những vùng đó. Tuy vậy ứng dụng sẽ không bị ảnh hưởng. Xin lỗi vì sự bất tiện này

Hỗ trợ ứng dụng Porofessor