Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Hỗ trợ Ứng dụng Porofessor

Tôi bắt đầu xem lại/ván đấu trực tiếp nhưng màn hình chỉ hiển thị màu đen / không bắt đầu

Hãy đảm bảo cài đặt LoL của bạn được cập nhật. Nếu có nhiều bản cài đặt lol trên máy tính, hãy đảm bảo tất cả chúng đều được cập nhật.