Vì thiếu sót của Riot (hệ thống khán giả) ở một số vùng (BR, LAS), dữ liệu trận đấu trực tiếp hiện đang không khả dụng trên trang web dành cho những vùng đó. Tuy vậy ứng dụng sẽ không bị ảnh hưởng. Xin lỗi vì sự bất tiện này
BR
EUNE
EUW
JP
KR
LAN
LAS
NA
OCE
RU
TR
PH
SG
TH
TW
VN