Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Podporoa aplikace Porofesor

Zahájím replay / živou hru a zùstane èerná obrazovka / nespustí se

Ujistìte se, že je vaše instalace LoL aktuální. Pokud máte na svém poèítaèi více instalací lol, ujistìte se, že jsou všechny aktuální.