Vì thiếu sót của Riot (hệ thống khán giả) ở một số vùng (KR), dữ liệu trận đấu trực tiếp hiện đang không khả dụng trên trang web dành cho những vùng đó. Tuy vậy ứng dụng sẽ không bị ảnh hưởng. Xin lỗi vì sự bất tiện này

Hỗ trợ ứng dụng Porofessor

Cài đặt thất bại / Trình cài đặt không thành công

Vấn đề này là do công nghệ được dùng để phát triển ứng dụng: Overwolf. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên trang này. Nếu vẫn không được, vui lòng điền vào biểu mẫu https://support.overwolf.com/support/tickets/new. Xin cảm ơn!