Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Hỗ trợ Ứng dụng Porofessor

Cài đặt không thành công / Trình gỡ cài đặt không thành công

Vấn đề là do công nghệ được sử dụng để phát triển ứng dụng: Overwolf. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn tạitrang này. Nếu không có hiệu quả, hãy điền vào biểu mẫu này https://support.overwolf.com/support/tickets/new. Cảm ơn bạn!