Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Hỗ trợ ứng dụng Porofessor

Khi trong trò chơi, tôi gặp một thông điệp báo lỗi có hình poro mặt buồn.

Điều này có thể xảy ra vì một số lý do:

  • Máy chủ Riot đang có vấn đề. Nếu vậy hãy vui lòng liên lạc với tôi nếu vấn đề không tự mình xử lý sau 24 giờ.
  • Máy chủ Porofessor đã tắt. Trong trường hợp đó, vui lòng đợt một vài giờ rồi thử lại
  • Bạn đang chơi trên máy chủ Garena. Máy chủ Garena không được hỗ trợ và có lẽ sẽ không bao giờ :( Xin thứ lỗi.
  • Bạn đang chơi trong chế độ không được hỗ trợ. (Chế độ luyện tập / Phối Hợp Đánh Máy)
  • Bạn đang chơi phiên bản PBE. Máy chủ PBE không được hỗ trợ và có lẽ sẽ không bao giờ :( Xin thứ lỗi.