Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Podporoa aplikace Porofesor

Pøi høe mám chybovou zprávu se smutným obrázkem poro.

To se mùže stát z nìkolika dùvodù:

  • Servery Riot mají problém. Pokud ano, prosím kontaktujte mì pokud se problém nevyøeší sám do 24 hodin.
  • Servery Porofessor jsou nefunkèní. V takovém pøípadì poèkejte nìkolik hodin a zkuste to znovu
  • Hrajete na serveru Garena. Servery Garena nejsou podporovány a pravdìpodobnì nikdy nebudou :( Omlouváme se.
  • Hrajete v nepodporovaném herním režimu. (Cvièný režim / Coop vs AI)
  • Hrajete na PBE. Server PBE není podporován a pravdìpodobnì nikdy nebude :( Omlouváme se.