Due to a Riot outage (the spectator system) in some regions (NA), live games data are currently unavailable on the website for those regions. The app is unaffected though. Sorry for the inconvenience

Podporoa aplikace Porofesor

Prosím kontaktujte mì

Kontaktujte mì, anglicky nebo francouzsky, buï na discordu (trebonius#7449), nebo e-mailem (trebonius@wargraphs.gg) a pošlete mi odpovìï VŠECHNY následující otázky:

  1. Co nejvíce podrobností o problému, který máte
  2. Vaše oblast a jméno vyvolávaèe
  3. Zemì, ve které žijete
  4. Soubor protokolù vytvoøený aplikací (pøejdìte do nastavení aplikace -> vytvoøit zip protokolù a pošlete mi vytvoøený soubor)
  5. Poèet vašich monitorù, jejich rozlišení a procento škálování (najdete v nastavení systému Windows)
  6. Hrajete LoL na celé obrazovce, bez okrajù nebo v oknì?
  7. Herní režim, který hrajete, když nastane problém (pokud k nìmu dojde bìhem hry)
  8. Kdy jste aplikaci nainstalovali / kdy se problém zaèal vyskytovat / kdy se to stalo naposledy?
  9. Mìli jste v poèítaèi døíve nainstalovaného vlkodlaka? Pokud ano, kdy jste jej nainstalovali (pøibližné datum je v poøádku)
  10. Snímek obrazovky s problémem (pokud je to možné)