Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Podporoa aplikace Porofesor

Prosím kontaktujte mì

Kontaktujte mì, anglicky nebo francouzsky, buï na discordu (trebonius#7449), nebo e-mailem (trebonius@wargraphs.gg) a pošlete mi odpovìï VŠECHNY následující otázky:

  1. Co nejvíce podrobností o problému, který máte
  2. Vaše oblast a jméno vyvolávaèe
  3. Zemì, ve které žijete
  4. Soubor protokolù vytvoøený aplikací (pøejdìte do nastavení aplikace -> vytvoøit zip protokolù a pošlete mi vytvoøený soubor)
  5. Poèet vašich monitorù, jejich rozlišení a procento škálování (najdete v nastavení systému Windows)
  6. Hrajete LoL na celé obrazovce, bez okrajù nebo v oknì?
  7. Herní režim, který hrajete, když nastane problém (pokud k nìmu dojde bìhem hry)
  8. Kdy jste aplikaci nainstalovali / kdy se problém zaèal vyskytovat / kdy se to stalo naposledy?
  9. Mìli jste v poèítaèi døíve nainstalovaného vlkodlaka? Pokud ano, kdy jste jej nainstalovali (pøibližné datum je v poøádku)
  10. Snímek obrazovky s problémem (pokud je to možné)