Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Hỗ trợ Ứng dụng Porofessor

Quảng cáo quá to và che mất nội dung / nội dung quá to so với cửa sổ

Sự cố này thường do cấu hình sai trên màn hình của bạn. Vào Windows Settings -> Accessibility. Thanh trượt đầu tiên phải ở mức tối thiểu như hình:


Nếu việc này làm giảm tỷ lệ thu phóng trên màn hình quá nhiều, hãy chuyển đến cài đặt màn hình và điều chỉnh tỷ lệ thu phóng ở đó.