Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Podporoa aplikace Porofesor

Porofessor se neobjevuje ve výbìru šampionù

  • Hraješ na Garenu? Pokud ano, Garena není podporována, omlouvám se.
  • Máte v poèítaèi nainstalován nìkterý z následujících programù: CryptoCSP, ViPNet CSP, ViPNet Local Signature Service ? Pokud ano, odinstalujte je, protože mohou být pøíèinou tohoto problému
  • Zkontrolujte prosím nastavení porofessor a zkontrolujte, zda není deaktivován výbìr championù. Zkontrolujte také, že Porofessor bìží, když jste ve výbìru postav
  • Pokud máte jednu obrazovku: nìkdy si váš poèítaè z nìjakého dùvodu myslí, že existují dvì obrazovky. Stisknìte klávesovou zkratku Windows + P a ujistìte se, že jste vybrali první možnost (Pouze obrazovka P)
  • V opaèném pøípadì odinstalujte Overwolf (nezapomeòte nejprve zavøít Overwolf na hlavním panelu vedle hodin) a poté znovu nainstalujte Porofessor z https://porofessor.gg/cs/download