Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Podporoa aplikace Porofesor

Reklama je pøíliš velká a pøepíše obsah / obsah je pøíliš velký pro okno

Tento problém je èasto zpùsoben nesprávnou konfigurací obrazovky. Pøejdìte do Nastavení systému Windows -> Možnosti usnadnìní. První posuvník by mìl být alespoò takový:


Pokud tím pøíliš zmenšíte pøiblížení na obrazovce, pøejdìte do nastavení obrazovky a upravte tam procentuální pøiblížení.