Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Podporoa aplikace Porofesor

Spustil jsem LoL, ale Porofessor mì nepøihlásil

  • Hraješ na Garenu? Pokud ano, Garena není podporována, omlouvám se.
  • Máte v poèítaèi nainstalován nìkterý z následujících programù: CryptoCSP, ViPNet CSP, ViPNet Local Signature Service ? Pokud ano, odinstalujte je, protože mohou být pøíèinou tohoto problému
  • V opaèném pøípadì odinstalujte Overwolf (nezapomeòte nejprve zavøít Overwolf na hlavním panelu vedle hodin) a poté znovu nainstalujte Porofessor z https://porofessor.gg/cs/download
  • Pokud se tím problém nevyøeší, zkuste lol úplnì odinstalovat z poèítaèe a poté jej znovu nainstalovat. V nìkterých vzácných pøípadech jsou nìkteré komponenty lol nainstalované v poèítaèi zastaralé a brání komunikaci mezi aplikací a LoL