Porofessor.gg is available in . Click here to use this language.

Podporoa aplikace Porofesor

Obrazovka aplikace pro poèítaè je prázdná a naèítací èíselník se neustále toèí / Nezobrazují se obrázky

Pokud poèítaèová aplikace vypadá jako jeden ze dvou následujících obrázkù:

Toto se stane, když se vaše aplikace nemùže dostat na porofessor servery. To mùže být zpùsobeno antivirem (pokud ho máte), firewallem (pokud ho máte), filtrem rodièovské kontroly (pokud máte nìjakou v poèítaèi nebo ve svém pøipojení). Zkuste je deaktivovat, abyste zjistili, zda se nìco zmìní.
Pokud ne, mùže to souviset se špatnou konfigurací vašeho pøipojení. Chcete-li to opravit, otevøete ve vašem poèítaèi pøíkazovou øádku a vložte následující:

  • "nslookup porofessor.gg" (bez uvozovek) a poté stisknìte klávesu Enter.
  • "nslookup www.leagueofgraphs.com" (bez uvozovek) a poté stisknìte klávesu Enter.
Pokud 37.187.230.190 se neobjevil dvakrát v tomto oknì (jednou po každém zadaném pøíkazu) to znamená, že je pravdìpodobnì pøíèinou vaše internetová konfigurace. V takovém pøípadì postupujte podle pokynù na této stránce: https://developers.cloudflare.com/1.1.1.1/setting-up-1.1.1.1/windows/, a poté restartujte váš poèítaè.

Pokud 37.187.230.190 se objevil dvakrát (a JEN V TOMTO PØÍPADÌ), pak otevøete start menu.
Najdìte poznámkový blog a kliknìte pravým tlaèítkem -> A spuste jako administráto. Poté v programu poznámkového bloku kliknìte na Soubor -> Otevøít soubor.
Poté do vstupního pole ve spodní èásti tohoto otevøeného okna se soubory vedle „názvu souboru“ zadejte „C: \ Windows \ System32 \ drivers \ etc \ hosts“.
V tomto souboru odstraòte všechny øádky, který obsahuje cdn2.porofessor.gg nebo lolg-cdn.porofessor.gg
Potom na konec souboru pøidejte nový øádek, "37.187.230.190 cdn2.porofessor.gg" (bez uvozovek).
Pak proveïte totéž na dalším novém øádku s „{$ _serverIp} {$ _lolgCdn}“ (bez uvozovek). Poté soubor uložte
Po dokonèení restartujte poèítaè